Home ACTUALITATE Calendarul obligatiilor fiscale 2016

Calendarul obligatiilor fiscale 2016

Calendarul obligatiilor fiscale 2016

Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal Formular 089 – miercuri 20 ianuarie

Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2016 şi a modului de determinare a acesteia – 25 ianuarie

Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior – 25 ianuarie

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă – 25 ianuarie

Depunerea Declaraţiei privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent – Formular 094 – 25 ianuarie

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – Formular 100 – 25 ianuarie

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru luna precedentă – Formular 112 – 25 ianuarie

Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent – Formular 208 – 25 ianuarie

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă – Formular 224 – 25 ianuarie

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formular 300 – 25 ianuarie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formular 301 – 25 ianuarie

Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formular 307 – 25 ianuarie

Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal – Formular 311 – 25 ianuarie

Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută – Formular 390 VIES – 25 ianuarie

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din Legea 571/2003) – Formular 394 – 25 ianuarie

Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori, pe trimestrul precedent – 25 ianuarie

Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă, pe trimestrul precedent – 25 ianuarie

Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formular 097 – 25 ianuarie

Virarea impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale – 25 ianuarie

Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare) – 25 ianuarie