Home ACTUALITATE Am primit de la Prefectura Mehedinți

Am primit de la Prefectura Mehedinți

Am primit de la Prefectura Mehedinți

Pentru corecta informare a cetățenilor din județul Mehedinți, ca urmare a unor

articole apărute în mass media locală, Instituția Prefectului județului Mehedinți

face următoarele precizări: la prima rectificare de buget din acest an, în toate județele țării, sumele au fost

direcționate cu precădere către domeniile Sănătate, Educație și Drepturi Sociale,

considerate priorități de către Guvern.

Astfel, potrivit Ordonanței nr. 14 din 10 august 2016 cu privire la rectificarea

bugetului de stat pe anul 2016, din sumele defalcate din taxa pe valoarea

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe

anul 2016, județului Mehedinți i-au fost repartizate următoarele sume:

– 248 mii lei pentru implementarea programului de încurajare a consumului

de fructe proaspete în școli;

– 528 mii lei pentru plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat

în unitățile de cult din țară;

– 68 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare a căminelor pentru

persoanele vârstnice;

– 41 mii lei pentru finanțarea a 5% din valoarea diferențelor salariale pentru

personalul didactic căruia până la data intrării în vigoare a prezentei legi

nu i s-au acordat diferențele salariale și pentru personalul didactic care se

pensionează după data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2016;

– 303 mii lei – sume pentru plata drepturilor personalului didactic pensionat,

care este îndreptățit să primească diferențe salariale pentru perioada

octombrie 2008 – 13 mai 2011.

Totodată, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea

cheltuielilor decentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor,

sectoarelor și municipiului București, pe anul 2016, județul Mehedinți a primit

următoarele sume:

– 536 mii lei pentru plata a 5% din valoarea diferențelor salariale pentru

personalul didactic căruia până la data intrării în vigoare a prezentei legi

nu i s-au acordat diferențele salariale și pentru personalul didactic care se

pensionează după data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2016;

– 3125 mii lei – sume pentru plata drepturilor personalului didactic

pensionat, care este îndreptățit să primească diferențe salariale pentru

perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011;

– 1839 mii lei – sume pentru plata restanțelor aferente titlurilor executorii ce

trebuie plătite până la data de 31.12.2015, potrivit legii;

– 18.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare a căminelor

pentru persoanele vârstnice.

De asemenea, primăriile vor primi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea

bugetelor locale în scopul achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea

unităților administrativ teritoriale (UAT), inclusiv a instituțiilor publice finanțate

integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor la data de 30 iunie 2016.

Sumele prevăzute la art 55, pct. b din Ordonanța Guvernului nr. 14/2016 se

repartizează în funcție de centralizarea pe județe până la data de 31 octombrie

2016. Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice vor analiza cererile în

termen de maxim 2 zile lucrătoare, le vor centraliza și le vor transmite către

Ministerul Finanțelor Publice pentru a solicita repartizarea sumelor defalcate din

TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016. Ministerul Finanțelor

Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora și repartizează sumele

solicitate, pe fiecare județ, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea

acestora, în limita sumei de 450 000 mii lei.

Sumele vor fi utilizate exclusiv pentru:

– stingerea obligațiilor fiscale, precum și a celor care fac obiectul eșalonării

sau amânărilor la plată cuprinse în certificatele de atestare fiscală la data

de 30 iunie 2016 către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale ale

furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări ale UAT-urilor;

– pentru stingerea obligațiilor fiscale către bugetul de stat, bugetul

asigurărilor sociale ale furnizorilor care prestează serviciul public de

producere, transport și distribuție a energiei termice;

– pentru stingerea obligațiilor fiscale restante ale UAT-urilor către bugetul

de stat și bugetul asigurărilor sociale.

Sumele alocate potrivit prezentei ordonanțe neutilizate până la data de 28

noiembrie 2016 se comunică Ministerului Finanțelor Publice de către direcțiile

generale regionale ale finanțelor publice până la data de 5 decembrie 2016 în

vederea retragerii lor.

Cancelaria Prefectului Județului Mehedinți